Decyzja 4/2015

2015-11-25 10:44

Decyzja Komendanta i Skarbnika ZHP Chorągwi Kieleckiej nr 4/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie podziału środków finansowych pochodzących z wpłat jednego procenta podatku dochodowego dla ZHP Chorągwi Kieleckiej.

Treść decyzji w załączeniu:

Decyzja 3/2015

2015-10-29 10:57

Decyzja Nr 3/2015 Komendanta i Skarbnika ZHP Chorągwi Kieleckiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie podziału środków finansowych z dotacji Kuratorium Oświaty w Kielcach na realizację zadania „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 roku” 

Działając na podstawie zawartej umowy nr 2/W/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r., pomiędzy Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty a ZHP Chorągwią Kielecką na realizację zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 roku”. Dokonujemy podziału środków finansowych na realizację ww. zadania, realizowanego na zasadach wsparcia, w ramach konkursu na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 roku.

Treść uchwały znajduje się poniżej:

Decyzja nr 2/2015

2015-10-29 10:52

Decyzja Nr 2/2015 Komendanta i Skarbnika ZHP Chorągwi Kieleckiej z dnia 6 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych za 2015 rok oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnych w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej.

Na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku, Nr. 152, poz. 1223 z późń. zmianami), oraz stosownie do treści instrukcji przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji w ZHP oraz zasad ustalonych przez powszechną praktykę i zwyczaje zarządzamy, co następuje.

Treść uchwały wraz z załącznikami dostępna poniżej:

Decyzja nr 1/2015

2015-10-29 10:50

Decyzja Komendanta i Skarbnika ZHP Chorągwi Kieleckiej nr 1/2015 z dnia 1 października 2015 w sprawie rozliczeń tytułem ZUS i US

Działając na podstawie § 3 pkt. 2 Regulaminu Zatrudnienia i Wynagrodzenia pracowników Związku Harcerstwa Polskiego i art. 77² kodeksu pracy Komendant i Skarbnik Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej określają zasady rozliczeń tytułem ZUS i US.

Pełna treść decyzji dostępna jest poniżej:

Uchwała Komendy Chorągwi

2015-06-12 10:11

Informujemy, że w dziale Do pobrania znajduje się Uchwała Komendy ZHP Chorągwi Kieleckiej nr 2/2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu opłat wewnętrznych na rzecz profesjonalnej obsługi biurowej wraz z załącznikiem.

Decyzja Komendanta i Skarbnika nr 3/2014

2014-12-31 11:58

Działając na podstawie § 7 pkt. 1 "Regulaminu pozyskiwania i rozliczania środków finansowych pochodzących z wpłat jednego procenta podatku dochodowegow ZHP Chorągwi Kieleckiej" przyjętego Uchwałą Komendy Chorągwi Kieleckiej Związku Harcerstwa Polskiego nr 3/2008 z dnia 6 maja 2008r. dokonujemy podziału otrzymanych środków finansowych pomiędzy jednostki organizacyjne ZHP Chorągwi Kieleckiej.

Pochodne od wynagrodzeń

2014-04-14 13:51

Druhny i Druhowie 
 
Wydział Finansowo-Księgowy ZHP Chorągwi Kieleckiej informuje że z dniem 15 kwietnia 2014 r.
wszelkiego rodzaju wpłat z tytułu pochodnych od wynagrodzeń /umowy o dzieło, umowy zlecenia, 
umowy o pracę/ należy dokonywać na poniższy rachunek bankowy:
ZHP Chorągiew Kielecka 
rach. bankowy: 13 1930 1800 2630 0600 9403 0019
/w tytule przelewu prosimy o podawanie numeru noty księgowej/
 
 
Czuwaj!
Skarbnik ZHP Chorągwi Kieleckiej
phm. Grzegorz Pietrala

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2014 r.

2014-03-24 15:30

Druhny i Druhowie


Wydział Pozyskiwania Środków ZHP Chorągwi Kieleckiej informuje o warunkach, dot. konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  "Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2014 roku".  Konkurs ogłoszony został w Komunikacie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Nr 1/2014 z 18 marca 2014 roku.


W razie dodatkowych pytań dotyczących opracowywanego wniosku prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mail: skarbnik@kielecka.zhp.pl. Termin złożenia ankiet aplikacyjnych przez Hufce upływa z dniem 4 kwietnia 2014 roku - godz. 16:00.

 

Dokumenty złożone po tym terminie nie będą uwzględnione we wniosku o dotacje. 

 

Informacja szczegółowa w dniu dzisiejszym została przesłana do Hufców ZHP Chorągwi Kieleckiej w formie elektronicznej.

Czuwaj

phm. Grzegorz Pietrala
Skarbnik ZHP Chorągwi Kieleckiej

Sprawozdanie Merytoryczne Hufca z działalności Pożytku Publicznego za 2013 rok

2014-03-11 11:12

Druhno Komendantko, Druhu Komendancie


Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez Komendy Hufców oczekiwaniom, dotyczącym sprawozdania merytorycznego Hufca z działalności pożytku publicznego za 2013 rok.
W dziale do pobrania przedkładamy Wam nowy zaktualizowany druk sprawozdania, utworzony na podstawie sprawozdania składanego do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Sprawozdanie to należy uzupełnić, a następnie przesłać tylko i wyłączenie w formie elektronicznej na adres e-mail: kielecka@zhp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2014 roku. Jednocześnie proszę o nieskładanie sprawozdań na dotychczas stosowanych drukach.
Czuwaj
phm. Grzegorz Pietrala
Skarbnik ZHP Chorągwi Kieleckiej
Nie złożenie sprawozdania z zachowaniem ww. terminu rozumieć będziemy jako brak realizacji/działań z zakresu pożytku publicznego w 2013 roku z wszystkimi tego skutkami.

FIO

2014-02-27 15:40

tl_files/Download/SKARBNIK/skarbnik.jpg